Sửa chữa văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

22-09-2017 10:32

(Thuonghieu 24h) Doanh nghiệp chúng tôi mới được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, sau khi xem xét văn bằng bảo hộ chúng tôi nhận thấy có một vài sai sót, vậy chúng tôi có thể yêu cầu Cục sửa chữa văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp hay không?

Thứ nhất, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa văn bằng bảo hộ nếu thấy có sai sót.

Khoản 18.2 Điều 18 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định vấn đề cấp văn bằng bảo hộ như sau:

“18.2. Cấp văn bằng bảo hộ

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 118 của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, nếu chủ văn bằng bảo hộ thấy có sai sót thì có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa văn bằng bảo hộ theo quy định tại điểm 20.2 của Thông tư này.

c) Kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, việc chuyển giao đơn sẽ không được xem xét.”

Như vậy, sau khi doanh nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ và phát hiện có sai sót thì doanh nghiệp có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc yêu cầu sửa chữa Văn bằng bảo hộ đã được cấp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại  Khoản 20.2 Điều 20 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, vấn đề sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ được tiến hành như sau:

“20.2. Sửa chữa thiếu sót trong văn bằng bảo hộ

a) Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ mới.

b) Chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng theo quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật Sở hữu trí tuệ nếu thiếu sót đó do lỗi của chủ văn bằng bảo hộ. Nếu thiếu sót đó do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ thì chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp lệ phí cho việc sửa chữa.”

Như vậy, trong trường hợp phát hiện Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có sai sót, doanh nghiệp có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa sai sót và phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng nếu thiếu sót xuất phát từ lỗi của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Điều 18, Điều 20 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Theo netlaw

Tags: Kiểu dáng công nghiệp,Luật sở hữu trí tuệ