Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

23-10-2014 17:20


QUYẾT ĐỊNH

(V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ )

          CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KH&CN VIỆT NAM

 
- Căn cứ luật dân sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành
- Căn cứ điều lệ  của công ty CP phát triển KH&CN Việt Nam
- Căn cứ quy chế làm việc, và biên bản họp các thành viên và đề nghị của hội đồng quản trị;
- Xét thấy năng lực và chuyên môn của Ông Nguyễn Nhân Phú
 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1:  Nay tiếp nhận và bổ nhiệm Ông: Nguyễn Nhân Phú
Sinh ngày: 04 tháng 04 năm 1979
Quê quán:  Xóm 11- Hồng Long- Nam Đàn- Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông Nghiệp
Làm Phó Tổng Giám Đốc của công ty kể từ ngày 13/5/2013 và chịu trách nhiệm điều hành các công việc mà Chủ tịch HĐQT giao phó. Dưới sự giám sát của Tổng Giám Đốc và HĐQT cùng các cổ đông
Điều 2: Lương và các chế độ của ông  Nguyễn Nhân Phú được thanh toán theo điều lệ và phụ cấp trách nhiệm theo quy định
Điều 3: Hội đồng Quản Trị,  các thanh viên cổ đông , các đơn vị liên quan và  Ông Nguyễn Nhân Phú căn cứ Quyết định thi hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.
  CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
 
    Phạm Ngọc Đóa
 

Tác giả bài viết: Admin