Phát triển chợ nông thôn ở Quảng Bình: Nhiều bất cập

14-11-2017 15:31

Thuonghieu24h-Thời gian qua, ngành Công Thương Quảng Bình đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh để hỗ trợ các địa phương đầu tư, nâng cấp chợ nông thôn… Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí số 7 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Tiểu thương nhiều chợ trên địa bàn tỉnh vẫn phải buôn bán trên nền đất

Để phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình, ngày 11/6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1333/QĐ-CT về phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Nhằm đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hàng năm, Sở Công Thương Quảng Bình đã lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh để hỗ trợ các địa phương đầu tư, nâng cấp chợ nông thôn. Đồng thời, vận động các địa phương triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, xây dựng nội quy, từng bước đưa hoạt động chợ đi vào nền nếp. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 93/136 xã đạt tiêu chí chợ NTM, chiếm 68% số xã nông thôn toàn tỉnh và tăng 8 xã so với năm 2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chợ theo các tiêu chí và quy hoạch NTM trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, nguồn vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh còn hạn chế nên nhiều hạng mục công trình không thể hoàn thành đồng bộ theo quy định. Một số chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình phụ trợ nhưng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là công trình vệ sinh, cấp thoát nước, khu dịch vụ ăn uống...

Công tác quy hoạch NTM gắn với việc giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp, di dời các chợ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nhiều đến việc mua bán kinh doanh của các thương nhân và làm thay đổi thói quen đi chợ, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa mua sắm của người dân khi đến địa điểm mới.

Do vậy, để góp phần cùng các cấp, ngành và địa phương sớm hoàn thành tiêu chí chợ NTM, trong thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Bình sẽ tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển doanh nghiệp nông thôn và mời gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại tại khu vực nông nghiệp nông thôn... Đồng thời, Sở cũng đề nghị Bộ Công Thương quan tâm, hỗ trợ tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình đầu tư phát triển chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ nông thôn.

Quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 là 194 chợ, trong đó, giữ nguyên 36chợ, di dời 3, xóa bỏ 1 chợ, nâng cấp, mở rộng 41 chợ và xây mới 114 chợ. Dự tính tổng vốn đầu tư khoảng 2.416tỷ đồng, giai đoạn 2011 - 2015 là 807 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 là 1.609 tỷ đồng. Nhu cầu sử dụng đất tối thiểu khoảng 85ha (849.857m2).

Theo Báo mới

 

Tags: Phát triển chợ nông thôn ở Quảng Bình,Nhiều bất cập