Chương trình máy tính được bảo hộ dưới dạng nào?

25-09-2017 09:56

(Thuonghieu 24h) Tôi có viết một chương trình diệt vi rút dành cho máy tính, tôi muốn đăng ký bản quyền để độc quyền bán chương trình này. Vậy tôi sẽ đăng ký dưới hình thức sáng chế có được không?

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính là một trong các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả theo quy định tại điều 14, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. [….]

Thêm vào đó, điều 22, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Như vậy, đối với chương trình máy tính mà bạn sáng tạo ra nếu đáp ứng đủ các điều kiện bảo hộ thì sẽ được bảo hộ quyền tác giả chứ không thể đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế theo quy định của pháp luật về bảo hộ chương trình máy tính.

Căn cứ pháp lý:

Điều 14, 22, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009.

Theo netlaw

Tags: Bảo hộ độc quyền,Phần mêm máy tính,Luật sở hữu trí tuệ